Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

10:34
Reposted frombluuu bluuu
10:34
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 16 2017

12:17
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viaherbacianeherezje herbacianeherezje

July 10 2015

18:56
powiedz mi prawdę ile lat mnie kochasz
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
18:55
9103 5e95
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoemiJustine NoemiJustine
18:55
1963 c01e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNoemiJustine NoemiJustine
18:55
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaNoemiJustine NoemiJustine
18:47
1435 1f83 500
18:47
8101 cc60
Reposted fromzulu zulu viaherbacianeherezje herbacianeherezje
18:47
9002 f525 500
Reposted fromrol rol viaherbacianeherezje herbacianeherezje
18:46
9162 46c9
18:46
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaNoemiJustine NoemiJustine
18:46
Reposted fromlifeless lifeless viaNoemiJustine NoemiJustine
17:09
4736 dbb6 500
17:09
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
17:02
Myślę, że mogłbym mieć 5 żyć. Chodziłbym do 5 różnych szkół, mie­szkałbym w 5 różnych miej­scach, i 5 ra­zy za­kochałbym się w tej sa­mej osobie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
17:02
Hej kobieto po co ten płacz...
— Strachy na lachy
Reposted fromNaja Naja

July 02 2015

13:43
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viacharlie69 charlie69

July 01 2015

19:37
1187 9884
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 30 2015

21:34
5787 a195
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl